Giuseppe Fiorelli

Amphitheatre at Pompeii

Giuseppe Fiorelli – Archaeologist at Pompeii 1860

Casts of victims at Pompeii
Cast of a dog at Pompeii

Trending Now