Abdul Kalam with Dr. Vikram SarabhaiAbdul Kalam with Dr. Vikram Sarabhai

Young Abdul Kalam (left) with Dr. Vikram Sarabhai
Leave a Comment