Abdul Kalam with Dr. Vikram Sarabhai

Abdul Kalam with Dr. Vikram Sarabhai

Young Abdul Kalam (left) with Dr. Vikram Sarabhai

Leave a Comment