Acropolis with Athena PromachosAcropolis with Athena Promachos

Idealised view of the Acropolis with Athena Promachos
Leave a Comment