Acropolis with Athena Promachos

Acropolis with Athena Promachos

Idealised view of the Acropolis with Athena Promachos

Leave a Comment