Execution of Louis XVI engraving

Execution of Louis XVI engraving

A copper plate engraving depicting the Execution of Louis XVI

Leave a Comment