Execution of Louis XVI engravingExecution of Louis XVI engraving

A copper plate engraving depicting the Execution of Louis XVILeave a Comment