Zhu XiZhu Xi

Zhu Xi – The most influential Neo-Confucian scholarLeave a Comment