Zhu Xi

Zhu Xi

Zhu Xi – The most influential Neo-Confucian scholar

Leave a Comment