Hu Jintao and Xi Jinping

Hu Jintao (left) and Xi Jinping (right)

Outgoing Chinese President Hu Jintao (left) congratulates his successor Xi Jinping

Xi Jinping in October 2013

Trending Now