Xi Jinping TIME 2014

Hu Jintao (left) and Xi Jinping (right)

Xi Jinping on the cover of TIME

Xi Jinping in 1979
Xi Jinping 2008 Beijing Olympics Work

Trending Now