Xi Jinping and Xi Zhongxun

Xi Jinping (right) and Xi Zhongxun (left)

Xi Jinping with his father Xi Zhongxun (left)

Leave a Comment