Model of Zheng He’s Treasure ShipModel of Zheng He's Treasure Ship

A full-size model of a middle-sized treasure ship of Zheng He
Leave a Comment