Model of Zheng He’s Treasure Ship

Model of Zheng He's Treasure Ship

A full-size model of a middle-sized treasure ship of Zheng He

Leave a Comment