Yongle Emperor’s Pet Giraffe

Model of Zheng He's Treasure Ship

Painting of Yongle Emperor’s Pet Giraffe by Shen Du

Model of Zheng He's Treasure Ship
Zheng He Statue at Quanzhou Maritime Museum

Trending Now