Portrait of Masuda Kanetaka by Sesshu Toyo

Portrait of Masuda Kanetaka by Sesshu Toyo

Portrait of Masuda Kanetaka by Sesshu Toyo

Leave a Comment