Portrait of Masuda Kanetaka by Sesshu ToyoPortrait of Masuda Kanetaka by Sesshu Toyo

Portrait of Masuda Kanetaka by Sesshu Toyo
Leave a Comment