Nikola Tesla in 1879

Edison Machine Works

Nikola Tesla, aged 23, c. 1879

Nikola Tesla on Time Magazine
Thomas Edison

Trending Now