Thomas Edison on TIME magazine

Edison's Kinetoscope

Thomas Edison on the cover of TIME magazine

Edison's fluoroscope
Edison's phonograph

Trending Now