Zhu Yuanzhang

Mongol-Jin War battle

Zhu Yuanzhang – leader of Red Turban Rebellion and founder of Ming Dynasty

Yuan Dynasty Map (1294)

Trending Now